>>6.0 اینچ ( 76.1 درصد نسبت صفحه نمایش به پنل جلویی )